Stadgar För MCHK-Gävleborg  från 12 februari 2009

1. Avdelningens namn är Motorcykelhistoriska Klubben Gävleborg eller i enklare form MCHK-Gävleborg.

2. Gävleborgsavdelningens målsättning och verksamhet är att vara en ideell sammanslutning under Motorcykelhistoriska klubben, och inom Gävleborgs län och norra Uppland arbeta med att bevara och/eller restaurera gamla eller unika motorcyklar och mopeder. Vi vill också spara den kulturhistoria som är förknippad med motorcyklismen genom tiderna, och sprida kunskap om den kulturella, sociala, samt tekniska betydelse motorcyklismen haft i samhället. Gävleborgsavdelningen skall även arbeta för att verksamheten miljömässigt bedrivs med största möjliga hänsyn.

3. Medlemskap i MCHK-Gävleborg får alla som har ett intresse för gamla motorcyklar och/eller mopeder och godtar avdelningens målsättning och verksamhet. Till hedersmedlem kan den utses som under lång tid verkat för hobbyns bästa. Förslag om att utse någon till hedersmedlem kan väckas av styrelsen eller enskild medlem. Förslaget måste lämnas minst två månader före årsmötet och behandlas enligt vad som sägs i punkt 7. Medlemskap endast i MCHK-Gävleborg kan förekomma.

4. Medlemsavgift fastställs av årsmötet och gäller från och med nästkommande verksamhetsår. Medlemsavgiften skall vara inbetald före februari månads utgång. Hedersmedlem betalar ej någon avgift.

5. Utträde och uteslutning: För medlem som skriftligen anmäler om utträde eller ej betalar medlemsavgift upphör medlemskapet. Inbetalad medlemsavgift återbetalas ej. Medlem som bryter mot stadgarna eller på annat sätt skadar verksamheten kan uteslutas. Styrelsen kan föreslå uteslutning och lämna ärendet till årsmötet för omröstning. Enkel majoritet fordras för att uteslutningen skall gälla.

6. Verksamhetsår och årsmöte: Gävleborgsavdelningens verksamhetsår omfattar 1 januari till 31 december. Årsmöte hålls på plats som bestäms av styrelsen. Tidpunkten skall vara före första kvartalets utgång och minst tre veckor före MCHK:s årsmöte. Styrelsen kallar skriftligen till årsmötet minst tre veckor före detsamma och bifogar då föredragningslista och övriga handlingar. Vid årsmötet skall förekomma följande moment: Verksamhetsberättelse från föregående år. Fastställande av balansräkning samt beslut om disposition av vinst/förlust. Ansvarsfrihet för styrelsen för det avslutade verksamhetsåret. Val av styrelse och två revisorer samt utseende av valberedning. Fastställande av verksamhetsplan och budget för verksamhetsåret. Fastställande av årsavgift för nästkommande verksamhetsår. Förslag och motioner till årsmötet ska, med undantag av förslag om stadgeändring enligt punkt 9 vara styrelsen till handa senast tillhanda senast två veckor före årsmötet.

7. Val och röstning: Val av styrelsemedlem sker på två år och efter förslag av valberedningen eller årsmötets förslag. Förslag på styrelsemedlemmar skall vara valberedningen till handa senast två veckor före årsmötet. Föreslagen styrelsemedlem skall vara medlem i Gävleborgsavdelningen och vidtalad samt bör personligen vara närvarande vid valet. Varje medlem har en röst och röstningen sker öppet, om ej sluten sådan begäres. Röstning genom ombud eller fullmakt får ej ske. Beslut genom röstning fattas med enkel majoritet, vid lika röstetal gäller den mening årsmötesordförande biträder.

8. Styrelse och kommittéer: Gävleborgsavdelningens styrelse skall bestå av: Ordförande, sekreterare, kassör och två ledamöter samt två suppleanter. Ordförande och sekreterare väljs av årsmötet, övriga funktionärer konstituerar styrelsen inom sig. Val av ordförande + 1 ledamot + 1 suppleant sker ena året och sekreterare + 2 ledamöter + 1 suppleant sker andra året. Styrelsen utser inom sig Gävleborgsavdelningens firmatecknare. Styrelsen är beslutsmässig när minst tre av ledamöterna är närvarande. Styrelsen kan adjungera ledamot, utse särskild kommitté eller funktionär när så krävs.

9. Stadgeändring: Förslag till ändring av denna stadga kan väckas av varje medlem av Gävleborgsavdelningen och skall vara styrelsen tillhanda senast två månader före årsmöte. Förslag till stadgeändring skall, av styrelsen utsändas till medlemmarna senast tillsammans med kallelse till årsmöte. Vid omröstning på årsmöte om stadgeändring fordras 2/3 majoritet för att förslaget skall medföra ändring.

10. Upplösning av Gävleborgsavdelningen: Endast Gävleborgsavdelningens styrelse kan föreslå årsmötet att upplösa avdelningen. Beslut om upplösning fattas med 2/3 majoritet vid årsmöte och därpå följande extra möte. Om Gävleborgsavdelningen upplöses skall behållna tillgångar disponeras av Motorcykelhistoriska Klubben.